Dogmafejlődés kategória bejegyzései

A dogmák fejlőséről szól

Dogmafejlődés – végső vélemény

A dogmafejlődés, mint az Egyház élete, bele van ágyazva az emberiség történetiségébe. E folyamat minden jelensége megtalálhatja közvetlen magyarázatát azokban a tényezőkben, melyek az emberi gondolkodás kialakulását meghatározzák, és közöttük nem egy érthetetlen maradna azoknak a történelmi okoknak a figyelembe vétele nélkül, amelyek a fejlődés folyamatát létrehozták. F. Cavarella egyenesen általános törvényként szögezte le: ’Az emberi civilizáció bármely eseménye megadhatja a lökést az egyházban egy doktrinális  folyamat elindítására.’ (Dogmafejlődés, Dogmaértelmezés,  68.o.) Bővebben…

Dogmafejlődés – protestáns hozzáállás

A dogmafejlődés a protestáns szóhasználatban nem fordul elő. Idézünk néhány ezt a témát érintő  kijelentést különböző forrásból. Valószínűleg azért nem található, mert nincs egységes vélemény és nem is merül fel ez a kérdés.

„A protestáns egyházak dogmái alapjukban véve nem törvények, hanem közösségi vallástételek, és törvény-szerepet nem az üdvösség, hanem csak a közösségi egyetértés és fegyelem szempontjából tölthetnek be.” Bővebben…

Dogmafejlődés – matthaios szerint

“… lehet a dogmák fejlődéséről is beszélni.”

“A dogmafejlődés fő hajtóereje abból adódik, hogy Istenre, Isten misztériumaira emberi értelmünk fogalmait és nyelvünk szavait használjuk, és ez csak analóg használat lehet.”

“… a dogmák, a ma hívője és teológusa az apostoli idők terminológiája mellett olyan terminológiát is használ, amely terminológia kétségtelenül a tudományok, a filozófia fejlődésének az eredménye.”

“…  a  dogmafejlődés talán legnyilvánvalóbb útját: a dogmák logikai következményei is megfogalmazhatók dogmaként, hiszen a helyes logikai következtetés igaz feltételekből igaz konklúziókhoz vezet.” ( A teljes bejegyzés s forrásnál belinkelve található.)

Forrás: matthaios

Dogmafejlődés – jezsuiták szerint

A dogmafejlődést nem lehet csak külső fejlődési elvek alkalmazásával ábrázolni, hanem a hit szerves struktúrájában kell értelmezi, amelyben együttműködik a kinyilatkoztatás, a kegyelem, az emberi értelem és akarat. – Szabó Ferenc SJ írja ezt Alszeghy Zoltán SJ munkásságáról értekezve a Távlatok folyóíratban. Bővebben…

Dogmafejlődés – egy katolikus nézet

Az egyház időről időre új dogmákat is mond ki. Szűz Mária mennybevitelét például csak a mi időnkben, a szeplőtelen fogantatást 1854-ben, a pápai tévedhetetlenséget pedig csak 1870-ben. Világos, hogy ezek a dogmák nemcsak azóta igazak, mióta az egyház dogmáknak mondta ki őket. Hiszen ha így lenne, a dolog összeegyeztethetetlen lenne az igazság egyik kellékével, a változatlansággal. Új igazság nincs, hanem csak olyan igazság van, melyet csak újonnan találunk meg, tehát nekünk új. Bővebben…

Dogmafejlődés – ortodox álláspont

Szerintük nincs dogmafejlődés. Ezt állítja az ezt az álláspontot védő blog az Andronikosz apostol emlékezete . Az álláspontjuk kifejtésének további szempontjai miatt ajánlom a teljes bejegyzés elolvasását.

Mi emeljünk ki néhány állítást.

Így ír: „a keleti egyház ellene van a dogmafejlődésnek, ugyanúgy nyugaton a katolikus egyház pedig elismeri a létjogosultságát, és él is a lehetőségével.Bővebben…

Akkor van dogmafejlődés?

Ebben a kérdésben nem lehet egyértelmű választ adni.

  • Az Egyház állítja, hogy a dogmáknak van egy állandó belső tartalmuk.

XXIII. János pápa a zsinati nyitóbeszédében így fogalmaz: „Más dolog a hit letéteményének régi tantételében a lényeg és más a megfogalmazás külső burka.

Más ember másképpen látja ezt a problémát, pl. O. Cullmann írja: „A változatlan lényeg és e lényeg megfogalmazása közötti határ sokrétű és nehezen vonható meg. Ezt a problémát nem tárgyalta János pápa, sem a zsinat. […] Felesleges a tartalom és a forma közötti különbségről beszélni, ha a későbbiekben nem mutatjuk meg mi is a tartalmi mag és mi a megfogalmazás.” Bővebben…