1. Jézus Atyja

1. Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja

B 1a. A hit Istene

1aa      Isten titka az emberi történelemben.

Vö. A (Isten kinyilatkoztatja magát);
vö. elsősorban A 1a (A kinyilatkoztatás eseményének fogalmi keretei);
A 1c (A kinyilatkoztatás szakaszai);
C (Isten megteremti, és megáldja a világot);
vö. elsősorban C 1 (Isten mint az ég és a föld teremtője);
C 5 (A történelem célja és beteljesedése);
E (Isten Jézus Krisztus által megváltja az emberiséget);
F 1 (Isten irgalma és egyetemes üdvözítő szándéka);
G (Isten egybegyűjti népét);
M (Isten teljességre viszi országában a világot és az embert).

1ab      A választott nép Istene.
Vö. A 1c (A kinyilatkoztatás szakaszai);
E 1a és 1b (Krisztus megjövendölése az Ószövetségben);
G 1b (Az egyház mint Isten műve).

1ac      Jézus Krisztus Istene és Atyja.
Vö. B 1d (Isten kezdet nélkül nemzi a Fiút);
B 1j (Isten atyaságának fogalmi kerete);
E 4 (Jézus Krisztus küldetése).

B 1b. Isten az élet, az igazság és a jóság alapja

Isten egyetlensége:
Hit az egyetlen Istenben 40–42 44 46 48 50k 55 60 73 75 108 125 150 800 3001 3021 3875; Isten egyetlen lényeg 3001;
az Ó- és Újszövetség Istene egy és ugyanaz 198 325 790 854 1334 1336.

Isten élete:
Az élő Istenbe vetett hit 40 (173) 3001 4197;
legbensőbb életében Isten lényegileg szeretet, ami a három isteni személyben közös 4780;
vö. B 4bb (A személyek egymás közti egyenlősége).

Isten igazsága:
A igaz Istenbe vetett hit 3 42 44 46 48 50 60 125 150 800 1862 3001 3021 3026;
Isten minden igazságnak a forrása 2811;
Isten nem vezethet félre 3008;
Isten mindennek az első igazsága 3973.

Isten jósága: Isten a végtelenül jó, ill. a legfőbb jó (62) 240 b285 470 621 b1333 (3002) a3004k a3251 b3973;
Ő maga a legteljesebb jó 4815;
elutasított az olyan istenfogalom, amely minden jóságtól eltekint 978.

Isten tudása: Isten (végtelenül) bölcs 2901 3001 3004 3009 3781; mindentudó 164 169 3009 3646.

Isten ismeri a szíveket és a rejtett dolgokat 670 2866 4314 4328;
ismeri a teremtmények jövőjét (333 419) 621 625–629 646 685 3003 3646 3890;
ennek a jövőnek ezért meghatározott igazsága van 1391–1395;
Istent nem lehet becsapni 3008.

Isten akarata:
– : végtelenül tökéletes 3001;
– : szabad a szükségszerűségtől 526 3890;
– : igazságos 285 621 1547 1549 1672 2216 3781;
– : jó és irgalmas az emberekkel 62 236 248 309 1534 1548k 1562 1576 1668 1696 4166 (4197) 4318 4685;
mindenkiért atyai gondot visel 4324;
ő mindenkinek az atyja 4199;
Krisztusban mint Messiásban kinyilvánult Isten irgalma 4685;
vö. D 7a (Isten szándéka a kiengesztelődésre);
E 3a (Krisztus az üdvösség közvetítője);
F 1 (Isten irgalma és egyetemes üdvözítő szándéka);
– : mindenható (csak a legfontosabb helyeket adjuk meg) 2//64 71 115 125 150 191 290 297 441 680 683 685 800 851 1330 1880 3001 4522;
az egyes isteni személyek, akiket mindenhatónak neveznek 29 75 164 169 173 441 490 4522;
Isten akaratának semmi sem állhat ellen 647;
Isten a világmindenség és a történelem Ura vö. C 1ga; elutasítottak azok az állítások, amelyek Isten hatalmát korlátozzák, 410 721 726k;
[tulajdonképpeni értelemben a mindenhatóság az Atyáé, de a bölcsesség és a jóság nem] 734;
– : szent 4165;
vö. E 5dd (Krisztus bűntelensége és szentsége);
G 3b (Az egyházi szentségének isteni alapja);
– : tökéletesen boldog (önmagában és önmagától) 415 441k a3001;
– : szenvedésre képtelen (impassibilis), ill. sebezhetetlen (a theopaszkhitákkal szemben, akik a megtestesült Fiú szenvedését Isten lényegéhez tartozónak tartják) 16 166 a196k 284 293k 297 a300 318 358 a359 a367 504 635k 681 801 852 2529;
(A tulajdonságok felcserélése alapján) azonban mondható: “Isten testben szenvedett”: E 5ea (A tulajdonságok felcserélése).

B 1c. Isten mindenek felett fenséges

Isten
– : nem teremtett (increatus, inconditus) 75 501;
– : végtelenül tökéletes (perfectus) 2751 3001 3623;
végtelenül jó: B 1b (Isten mint az élet, az igazság és a jóság alapja);
benne semmi tökéletlen nincs 569;
nincs szüksége arra, hogy részesedjen valamiből 285 358; a lényegre és nem a számra vonatkoztatva ragadható meg 530;
– : mindenek felett álló 3001; fenségessége 73 75 293 529 1331; végtelen nagysága 3955;
vö. C 1b (A Teremtő és teremtmény közti különbség);
– : dicsőséges 4814;
– : felfoghatatlan (incomprehensibilis) és kimondhatatlan (ineffabilis) 294 501 525 800 804 3001;
– : egyszerű (simplex), anem összetett (incompositus), bosztatlan (individus) 297 800 b805 ab1880 3001;
– : személyes 3542 3875 3890 3973 3978 3980 (4780);
három személyben létezik: B 4 (A háromságos Isten);
– : változhatatlan (immutabilis:) 285 294 297 501 569 683 800 853 1330 2901 3001; (inconvertibilis:) 197 358 416;
Istenben nincs emanáció vagy kifejlődés 285 3024;
semmi nem kapcsolódik hozzá és nem vész el belőle 285 569;
– : szellemi lényeg 3001;
ezért Isten (Atya; Fiú) láthatatlan (invisibilis) a16 a21 a22 a29 b293k 683 853 3001 4114;
nem lehet színekkel vagy alakokkal ábrázolni 1825.
– : mérhetetlen (immensus) 75 800 1330 3001;
körülírhatatlan (incircumscriptus) és megfoghatatlan (incapabilis) 504;
semmi sincs, ami Istenen kívül lenne 204;
ezért Isten mindenütt jelen van (aereje, jelenléte és léte által) 2185 a3330;
– : örökkévaló (aeternus, sempiternus) 27 71 74k 147 173 284k 291 293 441 683 800 853 1330 1337 2828 3001 4522, kezdet nélkül való 501;
Isten (Atya; Fiú) halhatatlan (immortalis) a21k b294 b297 b358 b681 b801 b852 b1337 Isten (Atya) az idők királya 21k;
a theopaszkhiták tévedése: [a Fiú Isten istensége szerint halandó] 359;
vö. E 5a (Jézus Krisztus egylényegű az Atyával).

B 1d. Isten öröktől fogva nemzi a Fiút

Az Atya kezdet nélkül való 1331;
nem más alkotta (factus), teremtette (creatus) vagy nemzette (genitus) c60 abc75 c441 ac485 bc490 bc525 c527 569 c572 c683 800 1330k;
mindent, amije csak van, önmagától birtokolja 1331.

Ő a kezdet, aki a Fiút nemzi 71 284 526;
ő a forrás és az alap, ill. az egész istenség kezdete a490 a525 a568 b3326.

Elítélendő: [a Fiú keresztje az Atya szenvedése] 284;
[a világ végén történő eljövetel az Atyának tulajdonítható] 737.

Vö. B 1b (Isten az élet, az igazság és a jóság alapja);
B 1c (Isten mindenek felett fenséges);
B 1j (Isten atyaságának fogalmi kerete).

B 1e. Isten a Fiúval és a Fiú által leheli a Lelket

Vö. B 3c (A Lélek istensége).

B 1f. Isten megteremti és kormányozza a világot

Isten mindennek a teremtője (creator, conditor) 19 21k 27–30 36 40//51 60 125 150 3001k 3025 3538 3955 4102 4197 4334;
“minden tőle származik” 60 421 680 (851) 3326;
mindent a Fiú és a Lélek által alkotott 171;
ő a világmindenség uralkodója 1; 5;
vö. B 4c (A Szentháromság működése a teremtett világban és az üdvösségtörténetben);
C 1 (Isten, az ég és föld teremtője);
C 1g (Isten gondviselő terve szerint kormányoz mindent);
C 5a (Isten és a történelem célja).

B 1g. Isten elküldi a Fiút és a Lelket

Jézus Krisztus elküldése 101 145 527 538 1522 3806 4005 4103 4132 4120 4141 4153 4172 4204 4480 4522.

A Szentlélek elküldése: az Atya és a Fiú küldte 60 145 527 681 3325 3327k (4132) (4145) (4168) 4522 (4780);
a felmagasztalt Úr
– : elküldte a Lelket a tanítványoknak 4148 4168 4204 4227;
– : eltöltötte az egyházat Lelkével 4112 4116 4124 (4165k) 4332;
a Szentlélek elküldése kettős: nyilvánvaló az egyházban, elrejtett az igaz ember lelkében 3327;
az egyház állandó megszentelésére küldetett 4104;
elküldésének ünnepe a pünkösd 3325.

Vö. E 2dd (A Szentlélek elküldése);
E 2e (A felmagasztalt Úr működése a Lélek által);
E 4 (Krisztus küldetése);
G 1be (Az egyház az idők folyamán a Szentháromság műve marad).

B 1h. Isten irányítja, és teljességre viszi a világot

Vö. M 2 (Isten uralmának beteljesedése);
M 3be (A világ beteljesedése).

B 1i. Az isteni természet fogalmi kerete

Isten metafizikai lényegének meghatározása (a tomisták szerint): önmagában fennálló lét 3603 3623k.

Az Isten lényege és tökéletességei közti azonosság: minden tökéletesség Isten lényegéhez tartozik: Isten igazság, bölcsesség stb., és azoknak nemcsak részese 285;
Isten számára a létezés és az akarás, akarás és a tudás ugyanaz 566;
vö. B 1b (Isten, az élet, az igazság és a jóság alapja);
B 1c (Isten mindenek felett fenséges);
elutasított minden állítás, amely eltúlozza Isten egyszerűségét 973k.

B 1j. Isten atyaságának fogalmi kerete

Isten nem akarat vagy szükségesség miatt nemzette a Fiút, hanem természete szerint a71 526;
az Atya önmagából, vagyis lényegéből nemzette a Fiút 470 485 525k 571 617 805 1330;
anélkül, hogy Ő maga kisebbedett volna, átadta lényegét a Fiúnak 805;
ezért nem csupán az Atyát kell “Istennek” szólítani (mint ahogyan Areiosz mondja) 176 1332;
vö. B 2 (Jézus Krisztus, Isten egyszülött Fia).