3. Isten Lelke

3. Isten Lelke

B 3a. A hit Isten Lelkében

A Szentlélekbe vetett hit 1//30 36 40//51 55 60–64 71 73 75 125 144k 147 150 188 300 325 367 421 441 451 470 485 490 501 525 527 542 546 680 682 790 851 853 1330.

B 3b. Isten Lelke a teremtett világban és az üdvtörténetben

3ba      A Szentlélek megnevezései:
szeretet, mindenekelőtt az Atya és a Fiú között 3326 3331 4780;
vigasztaló (paraclitus) 1 41 44 46 60 64 188; adomány 570 1522 1529k 1561 1690 3330 4780; akarat 573;
Úr és életadó 4132.

3bb     A Szentlélek a teremtett világban:
A Szentlélek az, “akiben minden” van 421 680 3326;
betölti a földkerekséget 4311;
megújítja a föld színét 4326;
a Szentlélektől származik minden adomány, amit a teremtmények kaptak: a létezés és a kegyelem ajándéka 4781;

elutasított: [A Szentlélek a világ lelke] 722.

3bc      A Szentlélek működése az emberekben:
A Szentlélek
– : kormányozza az idők folyását 4326;
– : mindenkinek lehetőséget ad, hogy a húsvéti misztériumhoz csatlakozzon 4322;
– : segíti a társadalmi rend fejlődését igazságban, igazságosságban, szeretetben és szabadságban 4326;
a Szentlélekben válik az ember új teremtménnyé 4337.

3bd     A Szentlélek működése az üdvösségtörténetben:
az üdvösségtörténetben a Szentléleknek tulajdonítják: a törvényen, a prófétákon és az apostolokon keresztül történő sugalmazást és beszédet 41//48 150 682 790;
– : az Ige megtestesülését; E 2a (Jézus Krisztus fogantatása és születése); ezért még nem atyja a Fiúnak 533;
– : a leszállást Krisztus megkeresztelkedésekor 44 46 48;
– : Krisztus áldozathozatalát 3327;
– : a Krisztuson maradást 178;
különösen “Krisztus Lelkének” hívják 3807;
hogy küldetésüket teljesíthessék Krisztus elküldte az apostoloknak a Szentlelket pünkösd napján (4143) 4145 4148;
a Lélek tanította az apostolokat 4405.

3be      A Szentlélek az egyház életében:
– : az egyház lelke 3328;
– : életelve 4116;
– : az apostolok tanításában, a kenyértörés közösségében és az imádságban való egység eredendő alapja 4132;
az egyházban lakozik 600 4104 4116 4141;
összekapcsolja az egyház tagjait 3808 4104 4113 4132k 4340 4342;
közösségben és szolgálatban egyesíti az egyházat (3808) a4104 4113 4133 4340 4342;
segíti a mai kor különböző nyelveinek megértését 4344;
a Krisztus által megkezdett újjáépítés a Szentlélek elküldésével folytatódik az egyházban 4168;
az egyház a Szentlélek temploma (4104) 4141;
a Szentlélek
– : pünkösdkor az egyház megszentelésére küldetett 4104;
– : a szentségek és szolgálatok által szentel meg 4131;
– : vezeti az egyházat a vőlegénnyel való teljes egységre, zarándoklásában az Atya országa felé a4104 4131 b4301 4303 4311 4321 4343 4856;
– : bevezeti az egyházat a teljes igazságba 4104 4530;
– : szétosztja sokféle ajándékát az egyház javára 4113;
– : a kegyelmi adományok, szolgálatok és tevékenységek különbözőségén munkálkodik 4158 (4856);
vö. F 2cd (A Szentlélek adományai);
G 3ac (Az egyház a karizmák sokféleségéből épül fel);
– : felébreszti Isten népének természetfeletti hitérzékét 4130;
– : erényekkel látja el Isten népét 4131;
– : folyamatosan megerősíti az egyház organikus struktúráját és egyetértését 4146;
– : társadalmi szerkezetét élettel tölti meg 4118;
– : elősegíti az egyház belső megújulását (4104 4116) 4124 4321;
– : arra készteti az egyházat, hogy közreműködjék Istennek a világ üdvözülésére vonatkozó tervének megvalósulásában 4141 (4303);
– : ma is megajándékozza életerejével az egyházat 4850;
– : bátorítja az egyházat 4619;
– : csorbítás nélkül megőrzi az egyház Krisztus által meghatározott kormányzási formáját 4152;
– : a karizmatikusokat az apostolok tekintélye alá helyezi 4113;
a Szentlélek támogatása Péter személyében lett megígérve a pápának 4150;
a Szentlélek támogatja
– : a zsinatokat és a pápákat a döntéshozatalban 102 265 444 631 1500k 1600 1635 1667 1726 1738 1820 (4150);
– : a pásztorokat tanítói feladatuk betöltésében és tévedésmentes tanítás előadásában 4534;
vö. H 3a (A püspökök igehirdető szolgálata: általános megjegyzések).

Az egyházról mint a Szentlélek művéről:
G 1be (Az egyház a Szentháromság műve marad);
G 2a (Az egyház megnevezései); G 3aa (Az egyház egységének isteni alapjai); 3ac (az egyház a karizmák sokféleségéből épül fel);
G 3ba (Az egyház szentségének isteni alapja);
G 3ca (Az egyház katolikusságának megalapozása Istenben);
G 3d (Az egyház apostolisága).

3bf      A Szentlélek a hívők életében:
minden teremtett kegyelem forrása 3807 4165;
adományai miatt hétajándékú Léleknek, a bölcsesség Lelkének stb. nevezik 178 183 1726;
neki tulajdonítják a karizmákat 575 3328 3342 4104 4113 4131 (4159);
különböző adományai különféle hivatásokban mutatkoznak meg 4338;
a Szentlélek
– : életet ad 3k 42 51 62 150 546 4160;
– : az élet Lelke 4104;
– : megtisztít 62k;
– : megújít 4116 4322 4337;
– : megszabadít 4338;
– : azáltal, hogy megvilágosít és buzdít, hozzásegít a megigazuláshoz 374–378 387 1525 1552 1678 3009k (4205);
– : a hit belső segítője 4205 4315;
– : megtérésre indít, és megnyitja az értelem szemeit 4205;
– : elmélyíti a kinyilatkoztatás megértését 4205;
– : bevezeti a hívőket a teljes igazságba, és megadja, hogy Krisztus Igéje éljen közöttük 4211;
– : adomány a megigazultaknak 1527 1529k 1561 1690 3330;
– : örök idők óta működik a szentekben 60;
– : a szentekben és az igazakban lakik 44 46 48 1962 3329–3331 3814k;
– : testük a Szentlélek temploma 1822;
– : Isten szeretetére indít 4166;
– : szeretetet ébreszt a hívők között, és buzdítja őket 4113 4166 4322;
a liturgiában a szentségi jeleken keresztül működik a hívőkön 4170;
– : együttműködik a szentségekben 123 183 320 793 1774 4170;
– : kibontakoztatja az erényeket 3343;
– : a hívők szívében mint templomban lakozik 4104 4123;
– : felkeni a hívőket 4130;
– : az apostolok tanításában, a kenyértörés közösségében és az imádságban való egység eredendő alapja a hívők számára 4132;
– : Krisztus minden tanítványában felébreszti a vágyat és cselekvést, hogy mindenki békében egyesüljön az egy pásztor alá tartozó egyetlen nyájban 4139.

A bűn a Szentlélek ellen és az egyház hatalma megbocsátani minden bűnt 349.

Vö. F 2c (Istennek a megigazult emberben való bennlakása és kegyelmi működése);
G 1be (Az egyház a Szentháromság műve marad);
G 3ac (Az egyház a karizmák sokféleségéből épül fel).

B 3c. A Szentlélek isteni mivoltának fogalmi kerete

A Szentlélek sem nemzetlen, sem nemzett ab71 ab75 b485 b490 b527 b617 ab683;
az Atyától és a Fiútól származik 42 44 a48o 51 64 (a64) 71 (a71o) a75 (147) 150 (gr.) a150 (lat.) 178 (188) a284 441 a470 a485 a490 a527 546 a568k a617 a682k a800 a850 a853 a1072 a1300 a1330 a1986 a3807;
ő az Atya és a Fiú Lelke 178 527k 441 490 4780;
a “Filioque” ésszerűen került be a hitvallásba, (mivel alá lehet támasztani az atyák tanúbizonyságaival) 1302 1986 a3553.

A Szentlélek egyetlen eredetből, ill. egyetlen lehelésből származik, nem két eredetből ab850 a1300 ab1331 a1986;
mondhatjuk: a Szentlélek az Atyától származik a Fiú által 1300;
a Fiút a görögök oknak (causa), a latinok pedig a Szentlélek léte eredetének (princípiumának) tartják 1301 1986;
éppen azt, hogy a Szentlélek a Fiútól származik, maga a Fiú az Atyától birtokolja 1301.

Egy és egyetlen a Lélek, aki egyedül származik 40k 51 71 108 a1330.

A Szentlélek kezdet nélküli 568 800 1331;
öröktől fogva származik (időtlen) 441 617 850 1300 1331 1986;
mindig és vég nélkül létezik 800 4522.

A Szentlélek isteni lényegű 168;

elutasított: [Nem az Atya lényegéből való] 722;
hangsúlyozzák teremtetlen isteni mivoltát a tévedések ellen: [a Szentlélek szolga a Fiú által létrehozott teremtmény] 44–49 71 145 a152 155 a170 485 490 527 617 1332 2527.

A Szentlélek mint az Atya és a Fiú Lelke Isten személyes szeretete, és “kutatja” “Isten mélységeit” (3326 3331) 4780;
az isteni személyek közti szeretetcsere “személyes kifejeződése”;
“személy-szeretet-”, “ajándék-szeretet” 4780;
a Lélek személyét érintő tévedés 4522.